Przydomowe oczyszczalnie

Kanalizacja ściekowa oraz deszczowa
Przepompownie ścieków
Przepompownie wód deszczowych
Separatory substancji ropopochodnych

facebook twitter google

Formalności


Bezpłatnie pomożemy zaprojektować Twoją przydomową oczyszczalnię ścieków:

Do tego celu potrzebujemy informacji o:

  • liczbie stałych mieszkańców,
  • poziomie wód gruntowych,
  • warunkach gruntowych (ew. prawidłowo wykonany test perkolacyjny),
  • rzut działki np. w skali 1 :500,
  • dane inwestora,
  • dokładny adres inwestycji.

Bezpłatnie przygotujemy zgłoszenie budowlane.

Mimo, że  budowa oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, to należy zgodnie z Prawem budowlanym, zgłosić ten fakt przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych w administracji budowlanej – Wydział Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

a)      mapkę sytuacyjno-wysokościową
b)      druk zgłoszenia budowy
c)      oświadczenie o prawie własności do działki
d)     dokumentację techniczną oczyszczalni.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa, które ma 30 dni na wyrażenia sprzeciwu, jeśli nie ma w tym terminie odpowiedzi, można oczyszczalnię budować i do 14 dni zawiadomić Starostwo o tym fakcie. 

W przypadku wybrania naszej firmy to my za Ciebie Szanowny Kliencie sporządzimy projekt oczyszczalni w rzucie 2 D i wypełnimy wniosek o zgłoszenie budowlane.

Projekty

14/proj1.jpg
14/proj2.jpg
14/proj3.jpg